Algemene Voorwaarden1.0 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Van Hout Training & Advies, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, assessments en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’ of ‘coaching’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Van Hout Training & Advies.

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Van Hout Training & Advies.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Van Hout Training & Advies komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte en opdrachtgever.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Van Hout Training & Advies slechts nadat deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk door Van Hout Training & Advies is bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Van Hout Training & Advies

4.1 Van Hout Training & Advies heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Van Hout Training & Advies betaalde bedrag.

5.0 Medewerking door de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever zal Van Hout Training & Advies steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Van Hout Training & Advies noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Van Hout Training & Advies apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Van Hout Training & Advies aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.0 Wijzigingen

6.1 Hoewel Van Hout Training & Advies een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Van Hout Training & Advies tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3 Wanneer Van Hout Training & Advies instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Van Hout Training & Advies steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Van Hout Training & Advies behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Van Hout Training & Advies gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.0 Prijs

8.1 De prijzen van Van Hout Training & Advies zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Van Hout Training & Advies toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.0 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Hout Training & Advies anders is aangegeven, dient betaling van de door Van Hout Training & Advies verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.

9.2 De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Kosten van invorderingsmaatregelen komen – met een minimum van 15% van het openstaande saldo – ten laste van opdrachtgever.

9.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Van Hout Training & Advies het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus of coaching te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde.

10.0 Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op de door Van Hout Training & Advies uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Van Hout Training & Advies, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Hout Training & Advies zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11.0 Aansprakelijkheid

11.1 Van Hout Training & Advies zal zich inspannen om de gegeven opdracht(en) naar beste inzicht en vermogen uit te voeren

11.2 De door Van Hout Training & Advies te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 maanden. De te vergoeden schade bedraagt maximaal € 10.000,–.

11.3 De aansprakelijkheid voor schade voor Van Hout Training & Advies is voorts beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Van Hout Training & Advies is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.4 Van Hout Training & Advies is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

11.5 De opdrachtgever vrijwaart Van Hout Training & Advies en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Van Hout Training & Advies training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Van Hout Training & Advies (op)geleverde wordt gemaakt.

12.0 Geschillen

12.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht

12.2 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Van Hout Training & Advies.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland.